Speleologie? Speleokomedie?...Všechno!

Stanovisko správy CHKOMK ke speleologickým kurzům ve Staré Amatérské jeskyni:

12.07.2010 23:39


Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI
MORAVSKÝ KRAS

Svitavská 29

678 01 Blansko

tel.: 516 428 880

fax: 516 410 525

morkras@nature.cz

www.moravskykras.nature.cz

 

 

 

 

 

 

 

Věc: Stanovisko ke speleologickým kurzům ve Staré Amatérské jeskyni

(výňatek – upravená verze pro veřejnost – úpravy provedl Antonín Tůma)

 

Správa CHKO Moravský kras obdržela žádost o vydání stanoviska ve věci provádění kurzů speleologie ve Staré Amatérské jeskyni v úseku vstup Cigánský závrt – Povodňová chodba – Přítoková chodba za účelem výchovy a vzdělávání zájemců o speleologii ve vztahu k ochraně přírody a krajiny.

 

V rámci objektivního posouzení si Správa CHKO MK vyžádala stanoviska ČSS ZO 5-02 Albeřice (provozovatel Dolu Kovárna), pana Jaroslava Stankoviče (provozovatel Krásnohorské jeskyně),  ředitelství AOPK ČR – Sekce ochrany přírody a krajiny, ČSS – předsednictva, ČSS ZO 6-19 Plánivy (objevitel Amatérské jeskyně), Správy NP Aggtelek (provozovatel některých jeskyní v NP Aggtelek v Maďarsku) a MŽP ČR – Legislativního odboru. Ode všech citovaných organizací stanovisko obdržela. O stanovisko byl také požádán OBÚ v Brně, který stanovisko nevydal. Správa CHKO MK dále prostudovala § 24 slovenského zákona č. 543/2002 Zb., který se týká ochrany jeskyní. Neoficiálně bylo získáno také stanovisko pana Milana Štece (provozovatel Jeskyně mrtvých netopierov).

 

Speleologické kurzy jsou v žádosti míněny jako výchovné a vzdělávací akce pro zájemce o speleologii a pro další zájmové skupiny, převážně z řad odborné veřejnosti, ve vztahu k ochraně přírody a krajiny. Účastníkům kurzů by žadatel poskytnul přednášku či soubor přednášek včetně obrazové prezentace, terénní exkurze v Moravském krasu a dále dovednostní cvičení fyzické zdatnosti (na speleoferátě). Závěrem kurzu by byla absolventům nabídnuta exkurze do Staré Amatérské jeskyně. Trasa v jeskyni pro speleologické kurzy by se nelišila od současné již existujícící sestupové trasy od vchodu v Cigánském závrtu přes sintrové formy v Dómu objevitelů po horizontální chodbu s podzemní říčkou. Vlevo po proudu trasa pokračuje k Povodňovému sifonu, vpravo proti proudu trasa jde po dně Brčkového a Leknínového dómu až k sifonu podzemního přítoku Bílé vody v Leknínovém dómu. Postup by byl vždy v korytě vodních toků a po již vyšlapaných pěšinách. Při zamýšlených podzemních exkurzích by nebyla ničena, poškozována ani upravována jeskyně. Při těchto exkurzích by nebyl umožněn vstup široké veřejnosti, ale jen omezenému počtu osob (bylo navrhováno v jedné exkurzní skupině max. 10 osob + 2 instruktoři a max. 4 exkurze měsíčně). Realizace kurzů byla předpokládána celoročně.

Na základě prostudování předložené žádosti, citovaných stanovisek a veškerého spisového materiálu

Správa CHKO Moravský kras speleologické kurzy ve Staré Amatérské jeskyni  

n e o d s o u h l a s i l a.

Stará Amatérská jeskyně má v rámci CHKO MK statut „jeskyně v konzervaci“, tj. není zde prováděn speleologický průzkum a výzkum. Doposud do jeskyně mohly vstupovat pouze odborné exkurze. Za odborné exkurze byly Správou CHKO MK považovány exkurze speleologů a jejich spolupracovníků,  specialistů – vědců z přírodovědných oborů, studentů a učitelů z přírodovědných oborů, pracovníků z oblasti ochrany přírody a jejich spolupracovníků. Tyto odborné exkurze nebyly mediálně předem zveřejněny za účelem podnikání.

 

Veškerá technická zařízení v jeskyni byla Správou CHKO MK odsouhlasena výhradně pro průzkum nebo výzkum jeskyně, k jiným účelům povolena nebyla. Jedná se především o uzávěru jeskyně, vstupní šachtu a kovové žebříky. Tato zařízení nejsou určena k používání pro širokou veřejnost.

 

Za zásadní lze považovat, že Stará Amatérská jeskyně nemá provedený komplexní speleologický průzkum a výzkum. Chybí podrobná inventarizace jeskyně včetně podrobné mapy jeskyně se zákresy a fotodokumentací speleotém. Exkurzní trasa na mnoha místech prochází v bezprostřední blízkosti mohutných sintrových útvarů, zejména v Dómu objevitelů, v Přítokové chodbě prochází trasa kolem různých forem stalaktitů. Nadměrná návštěvnost široké veřejnosti a neukáznění návštěvníci by mohli způsobit poškození nebo zničení sintrové výzdoby, kolem které se musí procházet. Zpracováno dosud není zhodnocení změn jeskyně předchozími lidskými zásahy, a proto není možno vyhodnotit případné změny touto novou aktivitou. Chybí komplexní biospeleologický výzkum a to především bezobratlých živočichů. Z dílčích zpráv je přitom zřejmé, že se v lokalitě vyskytuje řada vzácných druhů vč. druhů nově popsaných pro vědu.

 

Obecné principy:

Bez komplexních informací o jeskynním prostředí a jeho biotě se musí správní orgán řídit principem předběžné opatrnosti. Nesmí připustit zničení speleotém a organizmů nebo jejich biotopů jenom proto, že o nich neměl přehled nebo že o nich nevěděl, ale měl je předpokládat a neuváženě rozhodl. Orgán ochrany přírody musí předpokládat, že v jeskyni existuje biota, kterou by exkurze široké veřejnosti mohly poškodit nebo zničit, do té doby, než se provedenými výzkumy prokáže opak. Teprve po ukončení komplexního speleologického průzkumu a výzkumu každé jeskyně bude možno danou jeskyni individuálně zhodnotit, zda bude možné uvažovat o případných exkurzích širší veřejnosti do jeskyně a stanovení omezujících podmínek.

 

Žádosti o exkurze z řad široké veřejnosti do jeskyní doposud nezpřístupněných, ať už se budou tyto exkurze nazývat jakkoliv (např. speleologické kurzy, zážitková turistika, kurzy speleoalpinismu, exkurze veřejnosti apod.), je nezbytné v případě nehotového komplexního speleologického průzkumu a výzkumu posuzovat za vysoce rizikové pro zachování jeskyně v dochovaném stavu. Pro tyto činnosti je nezbytné stanovovat přesné kontrolovatelné podmínky, které bez dokonalé znalosti konkrétního stavu lokality stanovit nelze. Pořádání organizovaných akcí k podnikatelským účelům by přineslo nové požadavky jak z hlediska bezpečnosti práce, tak zejména z pohledu ochrany přírody.

 

Podle stanoviska legislativního odboru MŽP se využití jeskyně k podnikatelským účelům chápe jako jiné využití jeskyně. Na organizovaný vstup osob do jeskyně se vztahují předpisy o bezpečnosti osob. Organizovaná akce je taková akce, jejímž znakem je veřejnost, tedy která je předem zveřejněná a umožňuje přístup veřejnosti,  popř. části veřejnosti.

 

Území Moravského krasu bylo z podstatné části vyhlášeno Evropsky významnou lokalitou (EVL)  CZ0624130.  Správa CHKO MK jako příslušný orgán ochrany přírody má povinnost naplňovat ustanovení § 45c zákona a zajistit ochranu jednoho z předmětů ochrany, pro který byla EVL určena. Tímto předmětem ochrany jsou veřejnosti nepřístupné jeskyně.

 

 

 

 

 

 

RNDr. Leoš Štefka

VEDOUCÍ SPRÁVY CHKO MORAVSKÝ KRAS

 

© francimus

Vytvořeno službou Webnode