Speleologie? Speleokomedie?...Všechno!

Slovo redaktora

17.04.2008 21:34

Následující řádky napsal Gabriel Lešinský, který byl v r. 2005 zvolen předsednictvem Slovenské speleologické společnosti jako redaktor jejich webových stránek. Slovo Redaktora pojal jako svůj závazek vedení SSS a všem jeskyňářům a vyplnil ho beze zbytku. Jak se všeobecně ví, protože web Slovenských spelologů byl velmi živý, aktuální a na profesionální úrovni. Gabo se letos na jaře funkce redaktora vzdal pro nedostatek času, protože se jedná o práci dlouhodobou a časově náročnou.

Toto jeho prohlášení jsem sem vložil jako příspěvek pro všechny i případného Českého redaktora webových stránek ČSS, který se jistě po zprofesionálnění stránek bude hledat. Je tam hodně k zamyšlení, Gabo nechť mi odpustí, ale dávám to sem bez jeho vědomí. Určitě se není za co stydět....

 

SLOVO REDAKTORA

Vážení členovia Výboru Slovenskej speleologickej spoločnosti!

(na vedomie jaskyniarom - členom SSS)

Ako redaktor stránky www.sss.sk, ktorého do tejto funkcie ustanovilo Predsedníctvo SSS 8. 4. 2005 vo Svite a ktorý

podlieha rozhodnutiam Výboru SSS ako celku, čo zdôrazňujem, by som Vám rád sprostredkoval svoje nasledovné

stanovisko a požiadal Vás o podporu.

V prvom rade Vás ako bývalý novinár chcem ubezpečiť, že si uvedomujem silu média, ktoré v súčasnosti využíva aj

Slovenská speleologická spoločnosť prostredníctvom mňa ako splnomocneného redaktora. Chcem Vás ubezpečiť, že si

uvedomujem aj to, že svet jaskyniarov, ktorý dobre poznám, je emotívny a som si vedomý aj rôznorodosti pováh,

názorov i postojov ľudí, ktorých spája mnohokrát len jedno – láska k jaskyniam. Títo ľudia napriek tomu alebo práve

preto zostávajú členmi jedného spoločenstva, ktoré v tejto obdivuhodnej rôznorodosti vydržalo už nesmierne dlhý čas –

56 rokov. Je mojou povinnosťou upozorniť Vás, že základné pravidlá žurnalistiky platia aj pre redigovanie internetovej

stránky. Dovoľte – aby som vo svojom úsilí – sprostredkovať jaskyniarom relevantné informácie i služby, a verejnosti

obraz životaschopného spoločenstva tvrdo pracujúcich jaskyniarov – pripomenul aspoň tie základné:

- nestrannosť

- nezaujatosť

- sprostredkovanie priestoru každej zo strán v spore

- zodpovednosť voči členom SSS a verejnosti

Záruka mojej nestrannosti a nezaujatosti spočíva v princípe, že sa rozhodujem sám na základe vlastného úsudku, čím

plne preberám zodpovednosť za v poradí ostatné dve pravidlá. To však neznamená, že nemusím rešpektovať nič a

nikoho. V prvom rade rešpektujem uznesenie Valného zhromaždenia SSS, Predsedníctva SSS a zvoleného Výboru SSS.

Pokiaľ bude uznesenie ktoréhokoľvek z uvedených orgánov v takom príkrom rozpore s mojím vedomím a svedomím, že

ho nebudem môcť rešpektovať, automaticky z vlastnej vôle vo funkcii redaktora stránky SSS končím.

Je prirodzené, že pociťujem potrebu riadiť sa pravidlami – čo napokon každý živý systém – a keďže Predsedníctvo SSS

ich presnejšie v súvislosti s redigovaním www.sss.sk nedefinovalo, budem sa zatiaľ riadiť novinárskou etikou. Žiadam členov Výboru SSS, aby pokiaľ s takýmto prístupom redaktora k svojim povinnostiam nesúhlasia, tieto pravidlá

explicitne stanovili na niektorom zo svojich zasadnutí. Budem ich rešpektovať. Kým sa tak stane, žiadam členov Výboru

SSS, aby nenechávali „Čierneho Petra“ v rozhodovaní o chúlostivých otázkach na pleciach redaktora webovej stránky

tým, že budú naňho vyvíjať tlak, ktorý presiahne mieru presadzovania istého názoru v normálnej komunikácii.

Uvedomte si svoju zodpovednosť, vyriešte problémy na Výbore a oboznámte ma s uznesením. Zatiaľ sa tak síce nestalo,

ale prosím – neapelujte na mňa ako na „jaskyniara“, „kamaráta“, „kolegu“ či podobne. Som presvedčený, že o

„vydieraní“, či „rôznych nepriateľných formách nátlaku“ z Vašej strany ani vôbec nemám právo uvažovať.

Budem zverejňovať predovšetkým riadne schválené dokumenty SSS. Polemiku, osobné stanoviská a postoje veďte

prosím na iných serveroch, alebo hoci aj na stránkach SSS, keď na nich sprevádzkujeme pravidlami riadne ošetrené

fórum. Nežiadajte ma prosím, aby som zverejňoval Vaše osobné stanoviská, pokiaľ to neschváli Výbor, či iný orgán.

Mám v nesmiernej úcte Vaše názory, ale každý názor je do istej miery subjektívny, a pokiaľ je prezentovaný ako jediný

a jednostranne, môže spôsobiť v principiálnych veciach ujmu celej SSS. Verím, že sa so mnou zhodujete v názore, že

internet nemá byť zbraňou, prostriedkom v sváre, ale predovšetkým má slúžiť k obohacovaniu človeka a pomôcť mu pri

práci – v našom prípade pri práci jaskyniara. Pokiaľ s čímkoľvek či Vy osobne alebo členovia SSS na webovej stránke

našej spoločnosti nesúhlasíte, sú tam uvedené kontakty, na ktoré sa môžete obrátiť. Každé moje rozhodnutie má svoje

zdôvodnenie, ktoré si obhájim. To čo navonok vyzerá jednoducho, je niekedy zložitejšie. Preto sa prosím najprv

opýtajte na dôvody a potom súďte.

Vážení členovia Výboru SSS – nestavajte ma ako redaktora v budúcnosti medzi „mlynské kamene“ – či tomu alebo

onomu. Nie je mojou úlohou rozhodovať o živote a smrti – túto zodpovednosť mi Predsedníctvo nedalo do

redaktorského vienka – aj keď názorovo nie som „bezpohlavný“. Akékoľvek rozhodnutie v súvislosti s obsahovou a

formálnou stránkou však musí vychádzať odo mňa ako prvého v poradí. Nad mojím rozhodovaním stojí rozhodovací

mandát, ktorým poctili členovia SSS práve Vás. Využite ho! Čierny Peter je vo Vašich rukách. Ja zatiaľ prosím o Vašu

dôveru.

V Košiciach 5. mája 2005

Gabriel Lešinský

Diskusní téma: Slovo redaktora

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.
 

© francimus

Vytvořeno službou Webnode