Speleologie? Speleokomedie?...Všechno!

Soupis návrhů a komentář předsednictva ČSS k návrhům pro valnou hromadu ČSS 2008

07.07.2008 17:41

 

I. Soupis návrhů zaslaných na projednání valnou hromadou ČSS 2008

A)        Návrhy základních organizací ČSS

 

ZO

obecné návrhy

5-02

zrušit povinnost uvádět v názvu skupiny text "ZO"

5-07

detailnější zveřejňování jednotlivých příjmů a výdajů hospodaření ČSS

zpřehlednit kontrolu hospodaření SZS, předsednictva a sekretariátu (podrobné vyúčtování)

umožnit každému členovi ČSS nahlédnout do účetnictví, hospodářských a právních dokumentů ČSS

6-02

zrušit sborník Speleofórum

ve stanovách opravit "ochranu přírody" na "ochranu přírody a krajiny" v souladu se zákonem

rozšířit korespondenční účast ZO na rozhodování o investicích vyšších než 20 000,- Kč

6-19

nepodpořit 6-31

zachovat název skupiny

ZO

návrhy na čestná členství

5-01

Josef Řehák st.

6-02

František Jakubec

6-05

Drahoslav Říčný

6-09

Michal Piškula

6-14

Vladislav Kahle

6-17

Igor Audy

6-31

Arnošt Hloušek - přichází v úvahu pouze následně po schválení vzniku ZO ČSS 6-31 (viz výše)

B)         Návrhy předsednictva

1.       Přidělit kompetence k případné změně sídla ČSS (stěhování AOPK ČR a souhlas s dalším ubytováním ČSS)

2.       Upravit výši odvodů z členských příspěvků na 500,- Kč ročně za člena bez rozdílu kromě čestných, kteří neplatí

C)        Další ocenění (čestná uznání, medaile za zásluhy), navržená ostatními organizačními složkami ČSS, byla udělena předsednictvem ČSS dne 10. 6. 2008 a jejich udělení bylo zveřejněno v oběžníku č. 92.

Komentář předsednictva ČSS k návrhům pro valnou hromadu ČSS 2008

I. K návrhu ZO 5-02:

Z organizačního řádu nevyplývá striktní povinnost používat v názvu základní organizace zkratku „ZO“, a tudíž není nutné jej měnit.

II. K návrhům ZO 5-07:

Zpráva o hospodaření ČSS se předkládá členům ČSS společně se zprávou o činnosti předsednictva vždy jednou za rok a obsahuje příjmy a výdaje po kapitolách podle zákonné účetní osnovy. Hospodaření SZS ČSS je jednou z těchto kapitol. Každý člen ČSS má samozřejmě možnost prostřednictvím své ZO do účetnictví a do ostatních interních dokladů ČSS nahlížet. Je to jen otázka domluvy s hospodářem ČSS nebo se sekretariátem. Technicky ani personálně však není v současné době bohužel možné uspokojovat vyžadování zasílání až několika desítek dokladů e-mailem případně i více než tisícovce individuálně žádajících členů ČSS.

III. K návrhům ZO 6-02:

a. Sborník Speleofóra představuje nejdůležitější tiskovinu ČSS, respektovanou a žádanou v celém světě. Požadavek na jeho zrušení je v přímém rozporu se snahou o prezentaci a popularizaci výsledků činnosti, a tedy i se samotným posláním ČSS.

b. Stávající úprava stanov, kde je jako jeden z cílů a poslání ČSS uvedena ochrana přírody, je dle názoru předsednictva dostačující, neboť se jedná se o obecnou deklaraci, nikoliv o vazbu na nějaký momentálně platný zákon. Požadované doplnění slov „a krajiny“ není tedy vzhledem k poslání podstatné.

c. Ve stanovách je uvedeno, jaká rozhodnutí spadají do působnosti předsednictva a jaká do působnosti valné hromady. Korespondenční hlasování je mimořádný prostředek, který musí být nejbližší valnou hromadou potvrzen, proto jej nelze využívat pro běžné rozhodování v normálním chodu SZS ČSS nebo předsednictva. Není zde možnost revokovat rozhodnutí přijaté takovým hlasováním.

IV. K návrhu předsednictva na zvýšení odvodů z členských příspěvků:

Více a více činností, nezbytných pro naplňování cílů a poslání ČSS, je realizováno prostřednictvím externích dodavatelů. Rostou ceny služeb a energií. Navýšení odvodů je nutné pro zajištění bezproblémového chodu sekretariátu, zachování současné úrovně tiskovin při neudělení dotací a s výhledem na jejich zvětšující se obsah i jako rezerva v případě stěhování sídla ČSS do komerčních prostor.

V. K návrhům na udělení čestného členství:

Čestné členství v ČSS je nejvyšším oceněním, udělovaným zpravidla za mimořádné celoživotní zásluhy o speleologii. Dosavadní praxe udělování zohledňovala přínos v celostátním nebo mezinárodním měřítku. Předsednictvo doporučuje zachovat tento přístup. Za dlouholeté regionální jeskyňářské působení se zpravidla uděluje medaile za zásluhy.

© francimus

Vytvořeno službou Webnode